Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng

Thứ tư, 02/06/2021 21:03 (GMT+7)

Ngày‌ ‌1/6‌, ‌Thủ‌ ‌tướng‌ ‌Chính‌ ‌phủ‌ ‌đã‌ ‌ký‌ ‌Quyết‌ ‌định‌ ‌phê‌ ‌duyệt‌ ‌‌Chương‌ ‌trình‌ ‌Bảo‌ ‌vệ‌ ‌và‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌tương‌ ‌tác‌ ‌lành‌ ‌mạnh,‌ ‌sáng‌ ‌tạo‌ ‌trên‌ ‌môi‌ ‌trường‌ ‌mạng‌ ‌giai‌ ‌đoạn‌ ‌2021-2025‌.‌ ‌

Chương trình nhằm mục tiêu bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

Các bạn học sinh tham dự Hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học do báo Khăn Quàng Đỏ và Hội đồng Đội tổ chức

Trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng, trong đó gồm: Sử dụng mạng lành mạnh, an toàn; tự bảo vệ mình khi tham gia tương tác trên môi trường mạng và cách thức nhận diện, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Truyền thông đến toàn xã hội, tập trung vào các đối tượng là cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ về kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, định hướng trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Thực hiện các giải pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; bảo đảm các điều kiện cần thiết để trẻ em được tham gia an toàn, lành mạnh trên môi trường mạng và có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để trẻ phục hồi khi chịu tác động tiêu cực từ môi trường mạng.

Hình thành và phổ cập Hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng của Việt Nam trên môi trường mạng đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của trẻ em trên môi trường mạng.

Chương trình đề‌ ‌ra‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌mục‌ ‌tiêu‌ ‌như:‌‌ ‌100%‌ ‌các‌ ‌trường‌ ‌tiểu‌ ‌ học,‌ ‌trung‌ ‌học‌ ‌cơ‌ ‌sở,‌ ‌trung‌ ‌học‌ ‌phổ‌ ‌thông‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌bảo‌ ‌vệ,‌ ‌nuôi‌ ‌dưỡng‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌định‌ ‌ kỳ‌ ‌tổ‌ ‌chức‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌tuyên‌ ‌truyền,‌ ‌giáo‌ ‌dục‌ ‌kiến‌ ‌thức,‌ ‌kỹ‌ ‌năng‌ ‌cần‌ ‌thiết‌ ‌cho‌ ‌trẻ‌ ‌để‌ ‌ tham‌ ‌gia‌ ‌môi‌ ‌trường‌ ‌mạng‌ ‌an‌ ‌toàn.‌ ‌

100%‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌là‌ ‌nạn‌ ‌nhân‌ ‌bị‌ ‌xâm‌ ‌hại‌ ‌trên‌ ‌môi‌ ‌trường‌ ‌mạng‌ ‌được‌ ‌hỗ‌ ‌trợ,‌ ‌can‌ ‌thiệp‌ ‌khi‌ ‌có‌ ‌ yêu‌ ‌cầu‌ ‌từ‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌hoặc‌ ‌từ‌ ‌người‌ ‌thân,‌ ‌cộng‌ ‌đồng‌ ‌xã‌ ‌hội.‌ ‌

Phấn‌ ‌đấu‌ ‌100%‌ ‌tổ‌ ‌chức,‌ ‌cá‌ ‌nhân‌ ‌khi‌ ‌bị‌ ‌tố‌ ‌giác,‌ ‌phát‌ ‌hiện‌ ‌vi‌ ‌phạm‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌pháp‌ ‌luật‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌trên‌ ‌môi‌ ‌trường‌ ‌mạng‌ ‌bị‌ ‌xử‌ ‌lý‌ ‌theo‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌pháp‌ ‌luật.‌ ‌

Cùng‌ ‌với‌ ‌đó,‌ ‌các‌ ‌trang‌ ‌web‌ ‌tên‌ ‌miền‌ ‌quốc‌ ‌gia‌ ‌“.vn”,‌ ‌trang‌ ‌web‌ ‌có‌ ‌địa‌ ‌chỉ‌ ‌IP‌ ‌tại‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌ cần‌ ‌tự‌ ‌phân‌ ‌loại‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌độ‌ ‌tuổi‌ ‌của‌ ‌trẻ‌ ‌em;‌ ‌nếu‌ ‌có‌ ‌cung‌ ‌cấp‌ ‌dịch‌ ‌vụ,‌ ‌ứng‌ ‌dụng‌ ‌cho‌ ‌trẻ‌ ‌em,‌ ‌tự‌ ‌triển‌ ‌khai‌ ‌các‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌để‌ ‌bảo‌ ‌vệ‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌và‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌cha,‌ ‌mẹ‌ ‌hoặc‌ ‌ người‌ ‌chăm‌ ‌sóc‌ ‌trẻ‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌việc‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌ứng‌ ‌dụng,‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌của‌ ‌trẻ‌ ‌em.‌ ‌

Chương trình cũng đề ra những giải pháp chủ yếu như Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý; Giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng; Triển khai các biện pháp, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực thực thi pháp luật; Tăng cường hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các ban ngành, đoàn thể, trong đó, chủ trì là Bộ Thông tin – Truyền thông.

KIM HỒNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: