Đáp án gợi ý bài thi Khoa học tự nhiên kì thi THPT quốc gia 2018

Thứ ba, 26/06/2018 10:25 (GMT+7)

Mực Tím Online cập nhật đáp án gợi ý kì thi THPT quốc gia 2018 bài thi Khoa học Tự nhiên. Phần giải đề thi do các giáo viên trường THPT Đông Đô thực hiện.

Bài giải gợi ý môn Vật lý

MÃ ĐỀ: 202

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1A

2B

3D

4A

5B

6D

7B

8D

9B

10D

11B

12B

13C

14B

15A

16D

17C

18C

19C

20A

21D

22D

23D

24C

25D

26C

27A

28D

29A

30C

31C

32A

33B

34A

35

36C

37B

38A

39B

40C

MÃ ĐỀ: 206

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1C

2C

3B

4D

5A

6D

7C

8D

9B

10C

11B

12C

13A

14C

15A

16B

17B

18D

19B

20B

21A

22A

23A

24C

25B

26D

27A

28C

29D

30

31A

32A

33D

34A

35C

36A

37D

38C

39B

40B

MÃ ĐỀ: 205

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1B

2C

3B

4A

5A

6B

7D

8A

9D

10A

11A

12C

13D

14C

15C

16B

17C

18B

19D

20A

21A

22B

23C

24C

25C

26D

27B

28D

29D

30C

31C

32A

33C

34A

35D

36C

37B

38B

39D

40B

MÃ ĐỀ: 207

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1C

2B

3D

4C

5A

6B

7C

8B

9D

10C

11D

12C

13B

14C

15A

16B

17A

18D

19A

20B

21C

22A

23B

24C

25B

26D

27C

28D

29D

30

31C

32B

33A

34

35

36

37A

38B

39

40

MÃ ĐỀ: 209

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1C

2B

3A

4B

5C

6A

7B

8B

9A

10D

11C

12A

13D

14B

15B

16D

17C

18B

19B

20D

21B

22A

23A

24A

25C

26D

27C

28A

29D

30D

31C

32B

33A

34A

35B

36D

37A

38A

39A

40C

MÃ ĐỀ: 210

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

41C

42D

43A

44D

45C

46D

47B

48C

49A

50D

51D

52D

53A

54B

55C

56B

57D

58D

59B

60C

61B

62B

63B

64D

65C

66A

67A

68C

69C

70B

71A

72D

73A

74A

75C

76B

77B

78A

79B

80C

Giáo viên giải đề: Nguyễn Thanh Minh, Trần Tánh, Hấp Minh Cường, Nguyễn Tiến Đạt

Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

MÃ ĐỀ: 202

ĐÁP ÁN MÔN HOÁ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

41B

42B

43C

44D

45A

46B

47D

48D

49B

50D

51B

52D

53B

54C

55B

56A

57C

58C

59C

60D

61C

62C

63B

64A

65B

66A

67A

68

69B

70B

71

72

73C

74

75A

76D

77

78

79

80

MÃ ĐỀ: 203

ĐÁP ÁN MÔN HOÁ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

41D

42C

43C

44A

45D

46D

47C

48D

49A

50C

51A

52D

53A

54B

55B

56D

57B

58C

59C

60B

61B

62B

63B

64C

65D

66C

67C

68D

69D

70C

71D

72D

73A

74D

75B

76B

77C

78D

79B

80B

Giáo viên giải đề: Nguyễn Thanh Minh, Trần Tánh, Hấp Minh Cường, Nguyễn Tiến Đạt

Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

MÃ ĐỀ: 209

ĐÁP ÁN MÔN HOÁ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

41D

42C

43C

44A

45D

46D

47B

48D

49A

50C

51A

52D

53A

54B

55B

56D

57B

58C

59C

60B

61D

62B

63B

64C

65D

66C

67C

68D

69D

70C

71D

72D

73A

74D

75B

76B

77B

78D

79B

80B


Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

MÃ ĐỀ: 211

ĐÁP ÁN MÔN HOÁ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

41C

42B

43C

44D

45B

46A

47D

48D

49D

50C

51B

52A

53A

54C

55B

56B

57A

58C

59B

60A

61B

62C

63C

64C

65A

66C

67A

68B

69B

70C

71A

72C

73C

74C

75A

76B

77B

78B

79D

80D

Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

MÃ ĐỀ: 212

ĐÁP ÁN MÔN HOÁ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

41B

42B

43D

44B

45B

46A

47D

48A

49C

50B

51A

52C

53D

54A

55B

56B

57D

58C

59A

60A

61D

62C

63A

64A

65C

66A

67B

68D

69B

70D

71A

72D

73C

74

75A

76

77

78B

79

80

Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

MÃ ĐỀ: 215

ĐÁP ÁN MÔN HOÁ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

41D

42D

43B

44A

45C

46A

47B

48D

49B

50C

51C

52C

53B

54A

55B

56B

57B

58C

59D

60D

61C

62C

63B

64A

65B

66A

67A

68D

69B

70B

71A

72A

73C

74D

75A

76A

77D

78A

79D

80C

Trường THPT Đông Đô TPHCM (www.789.vn)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: