Đáp án gợi ý bài thi tiếng Anh kì thi THPT quốc gia 2018

Thứ ba, 26/06/2018 16:40 (GMT+7)

Chiều nay, các thí sinh đã làm bài thi Ngoại ngữ kì thi THPT quốc gia 2018

Dưới đây là đáp án gợi ý môn tiếng Anh Mực Tím Online vừa cập nhật.

MÃ ĐỀ: 402

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1B

2B

3A

4C

5A

6C

7B

8D

9C

10A

11C

12B

13C

14C

15A

16B

17D

18C

19D

20D

21D

22B

23B

24A

25B

26D

27D

28A

29B

30D

31C

32B

33A

34B

35B

36D

37A

38C

39B

40A

41A

42D

43C

44D

45C

46D

47C

48B

49A

50B

MÃ ĐỀ: 403

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1B

2A

3C

4A

5D

6B

7D

8A

9B

10C

11B

12B

13D

14C

15A

16B

17B

18B

19B

20A

21C

22C

23B

24D

25B

26A

27A

28C

29B

30B

31B

32D

33D

34A

35B

36A

37A

38D

39A

40D

41D

42A

43A

44A

45D

46A

47A

48A

49D

50D

MÃ ĐỀ: 404

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1B

2C

3D

4C

5A

6D

7C

8D

9A

10B

11B

12D

13D

14C

15B

16A

17D

18D

19B

20D

21A

22D

23B

24D

25B

26A

27D

28D

29C

30A

31B

32A

33D

34A

35B

36D

37A

38C

39D

40B

41A

42A

43B

44B

45B

46C

47D

48C

49B

50C

MÃ ĐỀ: 406

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1B

2D

3D

4B

5C

6D

7A

8C

9D

10B

11C

12D

13D

14C

15C

16D

17C

18A

19A

20A

21B

22B

23B

24B

25B

26A

27B

28A

29B

30D

31B

32A

33B

34A

35B

36D

37C

38A

39B

40D

41D

42C

43A

44A

45D

46A

47B

48D

49C

50C

MÃ ĐỀ: 407

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1C

2D

3C

4A

5A

6B

7B

8B

9D

10A

11B

12C

13D

14B

15D

16A

17B

18A

19C

20B

21A

22A

23C

24C

25C

26B

27A

28C

29B

30D

31B

32A

33B

34B

35D

36C

37B

38C

39D

40C

41C

42D

43D

44D

45B

46A

47A

48D

49D

50C

MÃ ĐỀ: 408

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1A

2B

3A

4C

5C

6D

7D

8D

9C

10A

11D

12D

13D

14A

15B

16B

17D

18D

19C

20A

21C

22C

23C

24B

25A

26C

27D

28A

29B

30B

31D

32D

33C

34B

35B

36A

37A

38C

39D

40A

41A

42B

43C

44D

45C

46B

47D

48D

49D

50B

MÃ ĐỀ: 409

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1B

2A

3A

4A

5C

6C

7D

8B

9C

10B

11B

12C

13D

14A

15D

16D

17B

18B

19A

20A

21C

22A

23D

24D

25B

26A

27C

28B

29C

30B

31A

32A

33A

34D

35B

36C

37A

38D

39C

40B

41D

42C

43C

44C

45B

46A

47C

48D

49D

50D

MÃ ĐỀ: 410

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1D

2A

3C

4A

5B

6B

7B

8A

9C

10D

11C

12A

13B

14B

15D

16C

17D

18A

19C

20D

21A

22A

23D

24C

25C

26B

27B

28A

29B

30B

31C

32A

33C

34C

35

36

37

38D

39

40B

41C

42

43C

44C

45B

46B

47B

48D

49D

50C

MÃ ĐỀ: 412

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1A

2A

3C

4B

5C

6B

7B

8C

9C

10C

11A

12B

13D

14A

15D

16D

17A

18B

19A

20A

21A

22B

23D

24B

25B

26A

27B

28A

29A

30B

31B

32D

33D

34A

35B

36D

37B

38B

39C

40B

41D

42C

43B

44D

45B

46B

47D

48A

49D

50D

MÃ ĐỀ: 413

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1A

2C

3C

4A

5A

6A

7A

8D

9C

10C

11C

12D

13D

14B

15B

16C

17C

18D

19D

20D

21C

22C

23D

24B

25B

26D

27B

28B

29D

30B

31D

32C

33B

34B

35B

36B

37C

38B

39B

40B

41D

42B

43B

44B

45C

46C

47C

48A

49A

50A

MÃ ĐỀ: 414

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1C

2B

3B

4B

5C

6A

7A

8B

9C

10C

11C

12A

13A

14D

15A

16A

17D

18A

19C

20A

21D

22A

23B

24C

25D

26C

27D

28D

29A

30D

31D

32C

33A

34D

35D

36D

37C

38D

39C

40C

41D

42A

43D

44D

45D

46A

47B

48C

49C

50A

MÃ ĐỀ: 415

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1D

2A

3C

4C

5C

6B

7C

8A

9B

10A

11C

12B

13D

14C

15B

16D

17B

18C

19D

20B

21B

22D

23D

24C

25A

26C

27C

28D

29C

30D

31D

32B

33D

34B

35D

36D

37B

38B

39B

40C

41D

42B

43A

44B

45A

46D

47B

48C

49B

50B

MÃ ĐỀ: 416

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1A

2D

3B

4B

5A

6C

7C

8A

9D

10C

11C

12A

13D

14C

15D

16B

17A

18D

19C

20C

21D

22C

23A

24C

25A

26A

27C

28A

29A

30C

31C

32D

33A

34A

35A

36D

37A

38D

39D

40D

41D

42D

43D

44C

45A

46A

47B

48B

49D

50D

MÃ ĐỀ: 418

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1D

2A

3B

4C

5D

6D

7B

8D

9C

10A

11B

12B

13A

14A

15C

16A

17D

18A

19B

20C

21B

22C

23D

24A

25B

26B

27D

28B

29C

30C

31D

32D

33A

34B

35C

36A

37A

38D

39A

40A

41B

42A

43B

44A

45B

46C

47A

48D

49A

50C

MÃ ĐỀ: 419

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1B

2A

3A

4A

5D

6A

7C

8A

9C

10C

11A

12B

13A

14C

15C

16A

17B

18B

19A

20A

21D

22B

23C

24B

25D

26A

27B

28C

29A

30C

31D

32B

33D

34B

35C

36D

37A

38C

39D

40D

41C

42C

43C

44D

45A

46A

47A

48C

49C

50D

MÃ ĐỀ: 420

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1C

2D

3A

4A

5B

6B

7C

8C

9A

10A

11B

12B

13A

14A

15C

16D

17D

18D

19C

20C

21C

22D

23A

24C

25C

26D

27A

28B

29A

30C

31B

32C

33C

34A

35D

36A

37D

38D

39B

40A

41C

42C

43C

44C

45D

46D

47C

48B

49A

50D

MÃ ĐỀ: 422

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1D

2C

3B

4D

5B

6D

7C

8B

9B

10D

11B

12C

13C

14C

15A

16D

17B

18D

19B

20B

21C

22A

23A

24C

25C

26A

27A

28D

29C

30A

31D

32C

33B

34B

35C

36D

37A

38D

39C

40D

41D

42B

43A

44B

45D

46D

47A

48B

49A

50D

MÃ ĐỀ: 423

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

1C

2A

3B

4A

5B

6A

7A

8B

9B

10B

11B

12C

13D

14C

15A

16A

17B

18B

19B

20A

21A

22A

23B

24B

25A

26A

27D

28C

29C

30C

31A

32C

33C

34A

35C

36D

37A

38D

39D

40D

41C

42D

43C

44D

45C

46C

47B

48A

49C

50C

Giáo viên giải đề: Lý Duy Nguyễn, Phạm Thị Ngọc Hân, Đỗ Lê Nhã Trúc, Chung Quế Anh
Trường THPT Đông Đô (website: www.789.vn)
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: